logo

Izrada strateške studije o utjecaju na okoliš Plana upravljanja vodnim područjem Jadranskog mora

Projekt details

Lokacija: BiH

Investitor: Agencija za vodno područje Jadranskog mora Mostar

Usluga: Izrada strateške studije o utjecaju na okoliš

  • Share